Miguel Serrano “Our Worldview” (“Unsere Weltanschauung”) – Chapter I. Introduction

Miguel Serrano (1917-2009) was a Chilean philosopher, occultist, diplomat and political activist. He recognized the Demiurge – Yahweh as the creative and driving force of the world based on automatic biological rebirth and reproduction (Samsara) He devoted a substantial part…

Miguel Serrano "Our Worldview" ("Unsere Weltanschauung") - Chapter I. Introduction

Source

0
(0)

Miguel Serrano (1917-2009) was a Chilean philosopher, occultist, diplomat and political activist. He recognized the Demiurge – Yahweh as the creative and driving force of the world based on automatic biological rebirth and reproduction (Samsara) He devoted a substantial part of his life to explore those aspects of Nordic, HIndu, Native-American and other religious traditions as well as ancient and contemporary philosophy that are aimed at liberation from the influence of this defective deity and the prison imposed by it. This is the Path known as Devayana, or the Path of the True Gods. Among the practices he refered to are developing the Third-Eye vision and strengthening of Vril (spiritual energy that is the Other Light of the Black Sun, and is of rather transcendent than individual nature) via Kundalini Yoga all with an aim to achieve more and more steady ability for astral first then plasmic projections and liberation as the ultimate result. All this Wisdom was to be conveyed to those of the noble blood by the True Gods directly during Satya Yuga, or the Golden Age. This is the introduction to the serries of Serrano’s essays I am about to publish.

Мігель Серрано (1917–2009) був чилійським філософом, окультистом, дипломатом і політичним діячем. Він визнав, що Деміург – Яхве є творчою і рушійною силою світу, заснованого на автоматичному біологічному відродженні та відтворенні (Самсара). Значну частину свого життя він присвятив дослідженню тих аспектів нордичної, індуїстської, корінно-американської та інших релігійних традицій, а також класичної та сучасної філософії, які спрямовані на звільнення від впливу цього бракованого божества та в’язниці, яку він наклав. Це Шлях, відомий як Деваяна, або Шлях Істинних Богів. Серед практик, на які він посилався, – розвиток зору Третього ока та зміцнення Вріл (духовної енергії, яка є Іншим Світлом Чорного Сонця, і є скоріше трансцендентною, ніж індивідуальною) через Кундаліні Йогу, все з метою досягтаи все більш стійкої здатності до спочатку астральних, а потім плазматичних проекцій і визволення як кінцевого результату. Вся ця Мудрість мала бути передана безпосередньо Істинними Богами людям благородної крові під час Сатья Юги, або Золотого віку. Це вступ до серії творів Серрано, які я збираюся опублікувати.

Мигель Серрано (1917-2009) – чилийский философ, оккультист, дипломат и политический деятель. Он признал в Демиурге-Яхве творческую и движущую силу мира, основанного на автоматическом биологическом перерождении и воспроизводстве (Самсара). Он посвятил значительную часть своей жизни изучению тех аспектов скандинавских, индуистских, индейских и других религиозных традиций, а также классической и современной философии, которые направлены на освобождение от влияния этого ущербного божества и навязанной им тюрьмы. Это Путь, известный как Деваяна, или Путь Истинных Богов. Среди практик, на которые он ссылался, – развитие видения Третьего Глаза и укрепление Врила (духовной энергии, которая является Другим Светом Черного Солнца и имеет скорее трансцендентную, чем индивидуальную природу) посредством Кундалини Йоги, все с целью достижения всё более устойчивой способности поначалу к астральным, затем плазменным проекциям и освобождению как конечному результату. Вся эта Мудрость должна была быть донесена непосредственно Истинными Богами людям благородной крови во время Сатья Юги или Золотого Века. Это введение в серию очерков Серрано, которые я собираюсь опубликовать.

Miguel Serrano (1917-2009) był chilijskim filozofem, okultystą, dyplomatą i działaczem politycznym. Rozpoznał w Demiurgu – Jahwe twórczą i napędzającą siłę stojącą u podstaw świata opartego na automatycznym biologicznym odrodzeniu i reprodukcji (Samsara). Poświęcił znaczną część swojego życia na zbadanie tych aspektów nordyckiej, hinduskiej, rdzennoamerykańskiej oraz innych tradycji religijnych, jak też klasycznej oraz współczesnej filozofii, które mają na celu wyzwolenie się spod wpływu tego wadliwego bóstwa i z ustanowionego przez niego więzienia. To ścieżka, którą określa się mianem Devayana, czyli Ścieżki Prawdziwych Bogów.. Wśród praktyk, o których mówił, jest rozwój widzenia poprzez Trzecie Oko i wzmocnienie Vril (energii duchowej, która jest Innym Światłem Czarnego Słońca i ma raczej transcendentną niż indywidualną naturę) za pośrednictwem Kundalini Jogi, wszystko w celu osiągnięcia coraz bardziej stabilnej zdolności najpierw do projekcji astralnych, a następnie do projekcji plazmowych i wyzwolenia jako ostatecznego rezultatu. Cała ta Mądrość miała być przekazana ludziom szlachetnej krwi bezpośrednio przez Prawdziwych Bogów podczas Satya Yugi, czyli Złotego Wieku. To jest wstęp do serii esejów Serrano, którą zamierzam opublikować.

0 / 5. 0

Leave a Reply